Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

we Wrocławiu - Ołtaszynie

ul. Pszczelarska 10  52-210 Wroc?aw
tel: +48 71 367 41 87 

e-mail: oltaszyn@archidiecezja.wroc.pl

Wrocław-Ołtaszyn, dn. 1 stycznia 2020 r.

 
 

ROCZNE SPRAWOZDANIE
DUSZPASTERSKO-GOSPODARCZE
Z DZIAŁALNOŚCI PARAFII

 

Zakończenie roku jak i początek nowego, są zawsze sposobnością i okazją dobrą zarówno do życzeń, jak również refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce w minionych miesiącach.  

Najważniejszą sprawą w duszpasterstwie jest budowanie żywego kościoła. W parafii zamieszkuje ok. 7.500 osób według zameldowania potwierdzonego przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki. Porównując dane statystyczne z kilku lat, zauważalny jest znaczny spadek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, pomimo ciągłego wzrostu ich liczby. Ok. 20% mieszkańców uczestniczy regularnie w niedzielnych mszach świętych, choć mogłoby dużo więcej, gdyż teren parafii nie należy do zbytnio rozległych. Po zakończeniu kolędy znana będzie konkretna liczba nowych rodzin, przybyłych w minionym roku do naszej parafii.  

Życie liturgią, to przede wszystkim wspólne modlitwy. Oprócz regularnie sprawowanych eucharystii w niedziele, święta i dni powszednie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwach Zmiany Tajemnic Różańcowych. 23 dnia każdego miesiąca, po mszy świętej oddać można cześć Świętemu Ojcu Pio, powierzyć się (co środę) opiece Najświętszej Maryi Pannie Matce Nieustającej Pomocy, w ostatni wtorek miesiąca uczestniczyć w rocznych nabożeństwach wypominkowych, w listopadzie w nabożeństwach za zmarłych. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Szczególny nacisk u dzieci i młodzieży położony jest na comiesięczną spowiedź pierwszopiątkową i Komunię świętą wynagradzającą, spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania. W okresie adwentu i wielkiego postu organizowane są nauki przedmałżeńskie, a w drugą i ostatnią sobotę każdego miesiąca, katechezy przedchrzcielne.  

Dodać przy tym należy, że w minionym roku sakramentu małżeństwa udzielono 11 parom narzeczonych, 52 dzieci dostąpiło łaski chrztu świętego; do pierwszej komunii przystąpiło 49 dzieci, komunię świętą w przeciągu całego roku przyjęło 58 tysięcy osób, kapłani w tym czasie udzielili chorym w pierwsze piątki miesiąca 350 komunii, do bierzmowania przystąpiło 63 kandydatów, 46 zmarłych odprowadzonych zostało na miejsce wiecznego spoczynku.  

31 osobowa Liturgiczna Służba Ołtarza to: 21 ministrantów, 3 lektorów oraz 7 Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.  

Róże Różańcowe stanowią 9 dwudziestoosobowych grup, które codziennie modlą się w Intencjach Misyjnych zalecanych przez Ojca Świętego i Apostolstwo Modlitwy.  

Religii w szkole nauczają katecheci tj. księża wikariusze oraz siostra Inga.  

Urząd proboszcza sprawuje od dnia 1 lipca 2017 roku, ks. Piotr Śmigielski. Wikarymi, posługującymi w duszpasterstwie są: ks. Wojciech Legendziewicz i ks. Tobiasz Matkowski. Parafia zatrudnia zakrystiankę - siostrę Kingę oraz Panią Małgorzatę. W zakrystii pracuje także siostra Cecylia. Po rezygnacji z pracy na stanowisku organisty przez panią Jekatierinę, funkcję tę pełni od dzisiaj częściowo absolwent Akademii Muzycznej Pan Jan Król. W związku z tym, zaistniała konieczność zaangażowania osoby z odpowiednimi kwalifikacjami muzycznymi.  

Rada Parafialna to 14 osobowy zespół, służy proboszczowi w zakresie uchwalonego i podtrzymanego Statutu Rady śp. Księdza dra Stanisława Dudka. W ubiegłym roku dokooptowane zostały 4 kolejne osoby.  

Sprawy kancelaryjne załatwiane są w godzinach urzędowania biura tj. w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.30 oraz w soboty od 9.00 do 10.00, za wyjątkiem okresu wakacyjnego i czasu trwania kolędy. W sali parafialnej odbywają się zbiórki ministrantów, scholki dziecięcej i zespołu muzycznego, które prowadziła dotąd organistka Pani Jekatierina.  

W ubiegłym roku zawiązała się grupa Apostolatu Świętej Elżbiety, którą formuje duchowo Siostra Dobrosława wraz z opiekunem księdzem Tobiaszem.  

Od wielu już lat, funkcjonuje Parafialny Zespół Caritas, który bezinteresownie poświęca się na rzecz ludzi potrzebujących z naszej parafii poprzez organizowanie różnych akcji charytatywnych.  

Powyższy stan rzeczy napawa optymizmem i radością.  

Przy poparciu planów duszpastersko-gospodarczych przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę, wraz z Radą Parafialną podjęty został dość szeroki zakres, rozłożonych na kolejne lata inwestycji parafialnych. W związku z czym, w roku ubiegłym po otrzymaniu dotacji z budżetu Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka, licznych darczyńców oraz innych podmiotów i comiesięcznych składek od mieszkańców parafii, wykonany został pierwszy etap remontu dachów i hełmu wieży naszego kościoła, obejmujący remont więźby nad prezbiterium i nad zakrystią wraz z wymianą poszycia dachowego, oraz częściowo nad nawą wraz z ociepleniem sklepienia.  

W chwili obecnej prace zostały przerwane w oczekiwaniu na możliwość złożenia kolejnej oferty na dalszy ich ciąg, ujęty w projekcie remontowo-budowlanym, autorstwa Pana mgr inż. Architekta Piotra Szarejki.  

Chcąc kontynuować inwestycje, w najbliższym czasie zostaną złożone wnioski o dotację, na wykonanie prac przy obiektach zabytkowych, do MKZ i fundacji KGHM Polska Miedź S.A., zaś po ewentualnym przyznaniu wsparcia, w miarę możliwości rozpocznie się planowane przedsięwzięcie.  

W dniu dzisiejszym o godz. 12.30 sprawowana będzie msza święta, jako dziękczynna za szczęśliwe wykonanie wspomnianych robót z podziękowaniem tym wszystkim, którzy mieli swój wkład w to wiekopomne dzieło. Przy tej okazji szczególne podziękowania składam Prezydentowi Wrocławia Panu Jackowi Sutrykowi, który przyjął zaproszenie na tę Eucharystię, Prezesowi Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu i jednocześnie Wiceprezydentowi Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, równocześnie Doktorowi Honoris Causa Uniwersytetu we Lwowie Panu Marianowi Dymalskiemu, doradcy ds. sportu Prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudy, Radzie Parafialnej na czele z jej Prezesem Panem Profesorem Bogusławem Fiedorem, jednocześnie przedstawicielem całego naszego duszpasterstwa, pewnym rodzinom z parafii a przede wszystkim cichym ofiarodawcom, bez których wsparcia modlitewnego i materialnego niemożliwym byłoby zrealizowanie tego zadania. Podziękowania za pomoc merytoryczną kieruję także do Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

W związku z możliwością skorzystania z budżetowego programu termomodernizacyjnego, po wykonaniu projektu budowlanego i audytu energetycznego, został złożony i przyjęty, wniosek na termomodernizację plebanii, która wymaga i w pełni kwalifikuje się do tego typu przedsięwzięcia.  

W kościele zostały wykonane sedilia, jako miejsce przewodniczenia dla celebransa. Renowacja figur Serca Jezusowego i Świętego Antoniego była darem ołtarza od rodziców dzieci pierwszokomunijnych.  

Na plebanii przeprowadzono kapitalny remont kancelarii wraz z malowaniem dolnego piętra. Wymieniono nie nadający się do eksploatacji piec centralnego ogrzewania wraz z zużytą instalacją grzewczą.  

Od kliku lat, funkcjonuje parafialna strona internetowa pod adresem: oltaszyn@archidiecezja.wroc.pl, na której podawane są nie tylko ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne ale także najważniejsze sprawy, związane z funkcjonowaniem naszej parafii. Tekst niniejszego rocznego sprawozdania, został tam również zamieszczony, podobnie jak i sprawozdania z lat ubiegłych.  

Tego typu, bardzo poważne kwestie, szczególnie te inwestycyjne, na ile tylko Opatrzność pozwoli, możliwe są do zrealizowania przy wspólnym wysiłku i przy pełnym zaangażowaniu tych wszystkich, którym zależy na egzystencji własnej parafii.  

Kończący się Rok Pański 2019 wybrzmiał potężnym akordem Europejskiego Spotkania Młodzieży TAIZE w naszym mieście. Dziś podczas mszy świętej o godz. 9.30 żegnamy przybyłych gości, szczególnie do naszej parafii. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie otwartość rodzin z naszej wspólnoty i zaangażowania się wielu oddanych osób. Wyraziliśmy wolę przyjęcia 130 osób. Gościliśmy grupę 104 osobową głównie z Polski oraz z Włoch, Niemiec, Ukrainy, Słowenii i Czech. Szczególne podziękowania należą się Pani Halinie Godlewskiej, Dyrektor SP przy ul. Gałczyńskiego za udostępnienie obiektu dla młodzieży oraz osobistego zaangażowania się Pani wraz z grupą organizatorów i wolontariuszy tj. Państwa Moniki i Krzysztofa Janiuków, Zofii i Mirosława Tarnowskich, Małgorzaty Lipskiej-Schydlo, Pauli Sobok, Marty Mielcarek, Bogumiły Przybylskiej, Joanny Korczyńskiej, Wiesławy Stępnik, Elżbiety Sucheckiej, Sylwi Malinowskiej, Remigiusza Pisarskiego, ministrantów i lektorów, młodzieży z klas 7B i 7C, osób, które upiekły ciasta oraz rodzin, które przyjęły młodzież do swoich domów. Dzięki życzliwości i otwartości Pana Bogdana Michalewskiego Dyrektora Teatru Na Bruku, po sąsiedzku odbyło się w tym obiekcie Święto Narodów połączone z zabawą sylwestrową. Nie sposób nie zauważyć zaangażowania się wikariuszy, księdza Tobiasza i Księdza Wojciecha.  

Rozpoczynający się nowy 2020 Rok Pański, będzie nadto szczególnym rokiem dla parafian, albowiem w czerwcu przeżywać będziemy Misje Święte, jako istotne wydarzenie duszpasterskie, obchodzone co 10 lat, a mające na celu ożywienie duchowe wiernych. Misje wraz z peregrynacją Figury Matki Bożej Fatimskiej z Tyńca Małego, prowadzić będzie Ksiądz Kanonik Ireneusz Alczyk, Dziekan Dekanatu Wrocław-Krzyki. Wspominane to już było podczas ubiegłorocznej wizytacji kanonicznej.  

Tego typu wydarzenie z pewnością przyniesie wspaniałe owoce duchowe dla całej parafii a w kościele upamiętnione zostanie wykonaniem wiernej kopii Figury Matki Bożej Fatimskiej z Tyńca Małego, która poświęcona będzie po zakończonych misjach przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, w niedzielę 14 czerwca podczas mszy świętej o godz. 12.30 i umieszczona w nowo wykonanej oprawie ołtarzowej. Już dzisiaj dziękuję dwom rodzinom z parafii za ufundowanie figury wraz jej feretronem. Podczas kolędy rozdawane będą programy misji po to, aby każda rodzina była świadoma tego wydarzenia i mogła w nim uczestniczyć.  

Jak zwykle, przy okazji rozpoczęcia Nowego Roku, życząc wszystkiego dobrego – wyrażam tymi słowami życzenie ewangeliczne; bo od Ojca z nieba przychodzi do dzieci wszystko dobre i tylko wszystko dobre.  

Niech się Wam zatem spełnią wszystkie nasze życzenia, które sięgają może i w rozmaite zakątki świata, do rozmaitych ludzi, mające za przedmiot jakiekolwiek dobre sprawy doczesne, ale niech się Wam przede wszystkim spełni tamto dobro – wszystko dobre. Niech się Wam spełni ten Boży plan, abyśmy przy własnej świadomej z Nim współpracy, kiedyś ograbieni przez śmierć ze wszystkiego niedoskonałego, otrzymali od Ojca wszystko dobre, doskonałe i niezniszczalne.  

Trzeba kończyć; może tym razem słowami Franciszka Karpińskiego:
 
„Podnieś rękę, Boże Dziecię,  
Błogosław Ojczyznę miłą,  
w dobrych radach, w dobrym bycie,  
wspieraj jej siłę swą siłą,  
dom nasz i majętność całą  
i wszystkie wioski z miastami.  
A Słowo Ciałem się stało  
i mieszkało między nami ”.
Ks. Piotr Śmigielski    
 Proboszcz parafii